Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:

  • Εισάγετε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία των Συμβαλλομένων της επιχειρησής σας
  • Δείτε τις κινήσεις των Συμβαλλομένων συνοπτικά και αναλυτικά
  • Ενημερώσετε με τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης ή να μεταφέρετε υπόλοιπα σε επόμενη
  • Διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Στοιχεία εταιρείας


Τα στοιχεία της επιχείρησης σας εμφανίζονται στα παραστατικά που εκδίδετε προς τρίτους με το λεκτικό και τον τρόπο που καταχωρούνται στα Στοιχεία Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό συστήνεται χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων και αναγραφή των δεδομένων (π.χ. δραστηριότητα, διευθυνση, κ.λ.π.) όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο taxis.

Image
Image
Image

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, επιλέγοντας προαιρετικά τον έλεγχο του Α.Φ.Μ.

Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ΔΟΥ από την προτεινόμενη λίστα. Το περιβάλλον σας παρέχει την δυνατότητα να εισάγετε λογότυπο εταιρείας, όπως αυτό θα τυπώνετε στα μελλοντικά σας παραστατικά.

Image

Πεδίο Παραμέτρων Λειτουργίας


Το myTimologisi διευκολύνει τους χρήστες να επιταχύνουν την εργασία τους με την μέθοδο κοινής πρόσβασης σε αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων, όταν ο χρήστης διαχειρίζεται πολλές εταιρείες.

Αναλυτικά:

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσβαση στα αρχεία ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω: - παραμέτρων άλλης εταιρίας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαίωμα διαχείρισης πολλών εταιριών (Ομάδα Παραμέτρων), ειδών (Αρχείο Ειδών), - συμβαλλόμενων (Αρχείο Αντισυμβαλλομένων)

Image


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η πρόσβαση και τροποποίηση στα αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων πρέπει να ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την έναρξη εργασιών της εταιρίας (πχ. ΠΡΙΝ την έναρξη κοπής παραστατικών). ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να κλειδώσετε τις τελικές αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα αρχεία παραμέτρων.TIPS: Η εφαρμογή παρέχει extra πεδίο ειδικά για επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών "Τουριστικά σκάφη"

Αρχική Κατάσταση


Επιλέγοντας Συμβαλλόμενοι, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα "Διαχείριση Στοιχείων" εμφανίζοντας τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους. Η εμφάνιση γίνεται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.

1 μήνας Δωρεάν Χρήση